Klauzula

Informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych jest Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 100, adres e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@bursaskierniewice.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bursie,
b) realizacji zawartych umów,
c) w pozostałych przypadkach, nie wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody wyłącznie w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bursą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Bursa.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu/celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
• wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Skip to content