Deklaracja

dostępności

Dane teleadresowe jednostki:

Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach
ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice
tel. 46 831 88 31, 573 989 755
e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Deklaracja Dostępności

Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www: bursaskierniewice.pl

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa www.bursaskierniewice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część załączonych dokumentów, plików graficznych i fotografii może nie spełniać wymogów dostępności – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona umożliwia osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z następujących ułatwień:

 • zwiększanie rozmiaru i czytelności czcionki
 • podwyższanie kontrastu, możliwość zmiany tła i koloru tekstu
 • nawigacja klawiaturą
 • podkreślanie i zaznaczanie linków

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony www.bursa@bursaskierniewice.pl prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań w zakresie dostępności cyfrowej:

Jerzy Siatkowski
e-mail: j.siatkowski@bursaskierniewice.pl
tel. 46 831 88 31, kom. 573989755.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności do budynku i użytkowanych pomieszczeń
Bursa korzysta na podstawie zawartej umowy z pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Skierniewicach w części przeznaczonej dla internatu. Pomieszczenia te usytuowane są na I piętrze.

 • Wychowankowie oraz inne osoby przybywające do bursy korzystają z wejścia głównego do budynku, stanowiącego jednocześnie wyjście ewakuacyjne nr 1.
 • Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody, obok nich znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.
 • Na wprost wejścia głównego znajduje się recepcja.
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dzięki zainstalowanym platformom schodowym dostępny jest jedynie korytarz na parterze z przyległymi pomieszczeniami, w tym stołówką i toaletą dla niepełnosprawnych.
 • Do pomieszczeń bursy znajdujących się na I piętrze prowadzą dwie klatki schodowe i szerokie korytarze.
 • Dla potrzeb ewakuacji oznaczono drogi i wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczono w odpowiednich miejscach i oznakowano podręczne środki gaśnicze, plany ewakuacji oraz instrukcje postępowania.
 • W części budynku użytkowanej przez bursę nie ma specjalnych oznaczeń i sygnalizacji dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak windy na I piętro uniemożliwia korzystanie z pomieszczeń bursy osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszającym się na wózkach.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku ma prawo wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym wyposażonym w uprząż, pod warunkiem posiadania przez tą osobę odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Data utworzenia:

Skip to content